Transport w Polsce

Jednym z podstawowych podziałów usług transportowych jest podział na transport lądowy, powietrzny i wodny. Transport drogowy, najpopularniejszy z tym wszystkich, wchodzi, wraz z transportem kolejowym, kolejowo-drogowym i innymi rodzajami transportu naziemnego, w zakres transportu lądowego. Transport lądowy ma najdłuższą historię praktyczną. Efektywność organizacji transportu drogowego determinuje sieć dróg, a także, a może przede wszystkim ich jakość. Gęstość sieci drogowej w Polsce wynosiła prawie osiemdziesiąt kilometrów na każde sto kilometrów kwadratowych i należy to uznać za wartość przeciętną w skali Europejskiej. Do 2006 roku w Polsce było tylko 381 tys. km dróg, w tym 253 tys. km dróg o nawierzchni twardej i 127 tys. km o nawierzchni gruntowej. Źle natomiast wygląda sytuacja pod względem autostrad i dróg szybkiego ruchu. Do stycznia 2007 oddano do użytku 756 km autostrad w całym kraju. W tym zakresie Polska należy w Europie do krajów o najsłabiej rozwiniętej sieci takich dróg szybkiego ruchu. Współczynnik długości autostrad do długości dróg ogółem wynosi w Polsce ok. 0,1%, podczas gdy średnia dla całej Unii Europejskiej wynosi 1,2%, i jest ponad dziesięciokrotnie wyższa! Tym niemniej transport drogowy stanowił i jeszcze długo będzie stanowić dominujący sposób przewozu ładunków i osób w Polsce.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.